Inleiding

In ons nieuwe stelsel werken gemeenten,wijkteams, huisartsen, zorg- en veiligheidsinstantiesnauw samen in het organiseren van zorg en jeugdhulp. Daar waar sprake is van complexe problematiek of grote veiligheidsrisico’s hebben de gemeenten besloten tot het benoemen van een aantal landelijk toegankelijke arrangementen. Deze landelijke afspraken, zoals de transitiearrangementen in het jeugdstelsel en de afspraken in het kader van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, worden op het moment geëvalueerd.

Dit is een goed moment om stil te staan bij de toegevoegde waarde van de landelijk specialistische functies en met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe je op een duurzame manier innovatie van zorg en doorontwikkeling van kennis organiseert in een decentraal stelsel van hulpverlening. Wat is de ervaring met de landelijke functies op gebied van complexe eerproblematiek, jeugdprostitutie en mensenhandel tot nu toe? Wat kunnen we leren van andere sectoren en andere landen? En wat betekent dit voor maatschappelijke vraagstukken in de toekomst?

 

Doelgroep

Professionals werkzaam bij: gemeenten, ministeries, zorg- en veiligheidspartners, VNG en brancheorganisaties.
Professionals werkzaam als: wethouder, bestuurder en onderzoeker.
Professionals werkzaam in: (jeugd)zorg en vrouwenopvang.


Twitter mee over het Congres Specialistische kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel met #kennisontwikkeling, #decentralisatie en #zorg | @logacom

 

Op 30 mei aanstaande organiseren Fier en Kompaan en De Bocht een congres waarbij een brede vertegenwoordiging van zorg- en veiligheidspartners, gemeenten, ministeries, collega-instellingen in (jeugd)zorg en vrouwenopvang, verwijzers, onderzoekers en clienten met elkaar in gesprek gaan. Kompaan en De Bocht en Fier bieden landelijk specialistische functies in het kader van loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld en mensenhandel. Kompaan en De Bocht en Fier hebben, samen met veiligheids- en zorgpartners, gemeenten, ministeries en clienten, ervaring opgedaan en lessen geleerd die van belang zijn voor doorontwikkeling. Reflectie op het eerste jaar van de transitie leidt tot de vraag hoe in algemene zin specialistische kennisontwikkeling vorm moet krijgen in een gedecentraliseerd stelsel. Wat zijn ervaringen en vragen in Nederland en wat kunnen we op dit thema leren van de decentralisatie in Denemarken?

Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen:

  • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
  • NIP-Eerstelijnspsychologie
  • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  • Registerplein, voormalig BAMw.

Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Voor vragen over deze en mogelijke andere accreditaties kunt u contact opnemen met het congressecretariaat via office@logacom.nl. Meer informatie over accreditaties en puntentoekening vindt u op de pagina accreditatie.